Tule-hanke

Yaran Siilinjärven kaivoksen nykyiset malmivarat mahdollistavat kaivostoiminnan jatkumisen vuoteen 2035. Toiminnan jatkuminen tämän jälkeen vaatii uusia malmivaroja. Yara on perustanut hankkeen nimeltä Tulevaisuudessakin leipää (Tule), jonka tavoitteena on selvittää toiminnan jatkumisen mahdollisuuksia vuoden 2035 jälkeen.

Kaivostoiminnan ja lannoitetuotannon jatkuminen Siilinjärvellä vuoden 2035 jälkeen vaatii uusien malmivarojen hyödyntämistä sekä uudet läjitysalueet sivukivelle ja rikastushiekalle. Laajennus mahdollistaisi Yaran toiminnan jatkumisen Siilinjärvellä 2060-luvulle saakka.

Yara on kartoittanut malmivaroja useilla alueilla, joista potentiaalisin on Laukansalon alue. Jos kaivos laajenisi ja toiminta jatkuisi, olisi sillä vaikutuksia lähialueeseen. Haluamme siksi pohtia kaivoksen mahdolliseen laajentamiseen liittyviä kysymyksiä yhdessä siilinjärveläisten kanssa.

Siilinjärven kaivos on EU-alueen ainoa fosfaattikaivos. Kaivoksesta saadaan maailman puhtainta fosforia, jossa ei ole raskasmetalleja tai muita haitta-aineita. Fosfori kulkeutuu lannoitteiden kautta viljaan ja sitä kautta ruokapöytiimme. Näin olemme tehneet kivestä leipää jo 50 vuotta. Yaran tavoitteena on, että toiminta Siilinjärvellä voisi jatkua pitkälle tulevaisuuteen ja että Yara voisi olla mukana rakentamassa elinvoimaista Siilinjärveä myös tulevaisuudessa.

Kaivoksen laajennussuunnitelmia koskeva ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Yara on toimittanut YVA-ohjelman yhteisviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja sen nähtävilläoloaika käynnistyi maanantaina 22.8.2022 (linkki ELY-keskuksen kuulutukseen >>). YVAn yleisötilaisuus järjestettiin Kuuslahden juhlatalolla keskiviikkona 31.8. Lausunnot ja mielipiteet tuli toimittaa ELY-keskukselle 21.9.2022 mennessä. ELY-keskuksen lausunto YVA-ohjelmasta >>

YVA-ohjelma, ELY-keskuksen lausunto ja muut YVAn asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä osoitteessa www.ymparisto.fi/yarankaivoslaajennusYVA
Lisäksi YVA-ohjelmasta on luettavissa tiivistetty digiversio, avaa tästä linkistä >>

YVA-ohjelma käynnisti kaivoksen laajentamisen YVA-menettelyn, joka kestää arviolta noin puolitoista vuotta. Prosessin aikana selvitetään eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia ympäröivään luontoon, ihmisiin ja yhdyskuntarakenteeseen.

YVA-ohjelman lausunnon pohjalta tehty täsmennyksiä arviointeihin  

  • YVA-hankkeen laajennusvaihtoehtoja VE3 ja VE4 on muokattu siten, että Laukansalon alueelta on poistettu sivukiven läjitysalue.
  • Kaivostoiminnan pintavesivaikutusten arviointiin liittyen laaditaan alustava vesistöjen 3D-mallinnus Kolmisopen, Sulkavanjärven ja Kuuslahden vesistöihin.
  • Pohjavesivaikutusten arvioinnin osana tehdään kaivokartoitus YVA-hankealueen lähialueille. Kaivokartoitukseen liittyen lähetetään kaivokysely hankealueesta noin kilometrin etäisyydellä oleviin talouksiin Talousvesikaivojen lisäksi kysytään tietoja muun muassa maalämpökaivoista.
  • Osana arkeologisten vaikutusten arviointia toteutetaan keväällä 2023 Kolmisopen-Koivumäen alueella arkeologinen inventointi, jonka suorittaa Mikroliitti Oy.

Asukaskysely

Osana hankkeen sosiaalisten vaikutusten kokonaistarkastelua toteutettiin asukaskysely siilinjärveläisille. Asukaskysely postitettiin maaliskuussa 2023 noin kilometrin etäisyydellä kaivoksen suunnitelluista toiminta-alueista oleviin talouksiin. Kyselyyn oli mahdollisuus vastata paperilomakkeella tai sähköisesti. Lisäksi paperilomakkeita oli Siilinjärven kirjastossa. Kyselyn vastausaika päättyi 12.4.2023.

YVA-hankkeen valmistuminen 

Kun arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot ja niiden vaikutukset on selvitetty, kootaan tieto YVA-arviointiselostukseen. Tavoitteena on saada arviointityö valmiiksi keväällä 2024, minkä jälkeen järjestetään kaikille avoin esittelytilaisuus. YVA-hankkeen on arvioitu valmistuvan kokonaisuudessaan vuoden 2024 aikana. 

YVA-menettelyn päätyttyä valitaan lupavaiheeseen etenevä toteutusvaihtoehto arviointitulokset huomioon ottaen. Yhtiön lopullinen päätös kaivostoiminnan jatkamisesta tai lopettamisesta on odotettavissa 2030-luvun alussa lupaprosessien päätyttyä.

Tiedotteet ja hankkeen uutisointi Avviisi-uutislehdessämme

Tiedote 14.3.2023 │ Kaivoksen laajennuksen YVA-arvioinnissa korostuu sosiaalisten vaikutusten merkitys >>

Avviisi 2/2022 │ Tule-hanke: Kaivoksen laajennushankkeen YVA-menettely on käynnissä >>

Tiedote 22.8.2022 │ Yara käynnistää Siilinjärven kaivoksen laajentamisen YVA-menettelyn >>

Avviisi 1/2022 │ Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) kaivoksen laajentamiseksi >>

Tiedote 14.1.2022 │ Tutkimuskairauksia kaivosalueella >>

Avviisi 2/2021 │ Kaivoksen toiminnan jatkaminen vuoden 2035 jälkeen: selvityksiä on päätetty jatkaa >>

Tiedote 15.9.2021 │ Yara on päättänyt edetä Siilinjärven kaivoksen toiminnan jatkamisen selvityksissä >>

Avviisi 1/2021 │ Vastuullista liiketoiminta >>

Avviisi 2/2020 │ Yhteistyö kehittyy vuorovaikutuksessa; Selvitimme sidosryhmien mielipiteitä kyselyllä >>

Avviisi 1/2020 │ Yara Siilinjärven toiminnan jatkuminen vuoden 2035 jälkeen vaatii uusia malmivaroja >>

Avviisi 2/2019 │ Tule-hankkeen alueryhmätyö: vuorovaikutusta asukkaiden kanssa >>

Avviisi 1/2019 │ Tulevaisuudessakin leipää Siilinjärveltä >>

Tiedote 8.5.2018 │ Yara selvittää mahdollisuuksia jatkaa toimintaa Siilinjärvellä vuoden 2035 jälkeen >>

Tule mukaan alueryhmätoimintaan!

Perustimme vuonna 2015 yhteistoimintaryhmän parantaaksemme vuoropuhelua tärkeiden sidosryhmiemme, kuten kunnan ja järjestöjen kanssa Siilinjärvellä. Yhteistoimintaryhmän lisäksi perustimme vuonna 2019 neljän keskeisen asuinalueen ryhmät, joissa keskustellaan toiminnastamme sekä kuullaan asukkaiden näkemyksiä ja huolenaiheita. Naapurustot, joiden ympärille ryhmät muodostettiin ovat Kolmisoppi, Leppäkaarre, Kuuslahti ja Sulkavanniitty.

Asutko Kolmisopen, Leppäkaarteen, Kuuslahden tai Sulkavanniityn alueella? Tule mukaan alueesi ryhmään pohtimaan kaivoksen mahdolliseen laajentamiseen sekä muihin ajankohtaisiin aiheisiimme liittyviä kysymyksiä yhdessä.

Ilmoittaudu tästä mukaan alueryhmätoimintaan

Antamiasi tietoja ei käytetä muuhun kuin alueryhmätoimintaan liittyviin yhteydenottoihin.

Yhteistoimintaryhmä Alueryhmät

Kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa

Toiminut vuodesta 2015

Jäsenenä mm. järjestöjen ja kunnan edustajia

Saa tietoa Yaran ajankohtaisista asioista sekä kootusti kuulumiset alueryhmistä

Kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa

Toiminut vuodesta 2019

Jäsenenä alueiden asukkaita

Saavat tietoa Yaran ajankohtaisista asioista ja tuovat tietoa omasta asuinalueestaan

Alueet:

  • Kolmisoppi
  • Leppäkaarre
  • Kuuslahti
  • Sulkavanniitty

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluat lähettää meille palautetta?

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Siilinjärven kaivoksen nykyiset malmivarat mahdollistavat kaivostoiminnan jatkumisen vuoteen 2035. Toiminnan jatkuminen Siilinjärvellä tämän jälkeen vaatii uusia malmivaroja. Tavoitteemme on, että toiminta voisi jatkua vielä pitkälle tulevaisuuteen. 

YVA-menettelyn päätyttyä valitaan lupavaiheeseen etenevä toteutusvaihtoehto arviointitulokset huomioon ottaen. Yhtiön lopullinen päätös kaivostoiminnan jatkamisesta tai lopettamisesta on odotettavissa 2030-luvun alussa lupaprosessien päätyttyä.

Tavoitteemme on, että toiminta voisi jatkua vielä pitkälle tulevaisuuteen. Maailmanpoliittisen epävarmuuden lisäännyttyä Suomen ruokaturvasta pitää huolehtia ja siinä Siilinjärven fosfaattikaivoksella on tärkeä rooli. Kaivoksemme tuottaa maailman puhtainta apatiittimalmia lannoitteiden ja rehufosfaattien raaka-aineeksi. Toiminnallamme on myös positiivinen vaikutus alueen elinvoimaisuuteen ja työllisyyteen.

Ei tarkoita. YVA-menettelyn päätyttyä valitaan lupavaiheeseen etenevä toteutusvaihtoehto arviointitulokset huomioon ottaen. Yhtiön lopullinen päätös kaivostoiminnan jatkamisesta tai lopettamisesta on odotettavissa 2030-luvun alussa lupaprosessien päätyttyä.

YVA-menettelyn päätyttyä valitaan lupavaiheeseen etenevä toteutusvaihtoehto arviointitulokset huomioon ottaen. Yhtiön lopullinen päätös kaivostoiminnan jatkamisesta tai lopettamisesta on odotettavissa 2030-luvun alussa lupaprosessien päätyttyä.

Kaivoksen laajennussuunnitelmat vaihtoehtoineen on esitetty 22.8.2022 julkaistussa YVA-ohjelmassa (www.ymparisto.fi/yarankaivoslaajennusYVA). YVA-menettelyn aikana selvitetään eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia ympäröivään luontoon, ihmisiin ja yhdyskuntarakenteeseen. YVA-menettelyn päätyttyä valitaan lupavaiheeseen etenevä toteutusvaihtoehto arviointitulokset huomioon ottaen.

Tavoitteena on hyödyntää Siilinjärven mineraaliesiintymä pitkällä aikavälillä. Tämän vuoksi YVA-ohjelmassa ovat mukana sekä nykyisten louhosten laajentamiset että uutena Laukansalon louhos. Sivukiven ja rikastushiekan läjitysalueiden osalta YVA-ohjelmassa on lähdetty ensisijaisesti selvittämään nykyisten läjitysalueiden laajentamista ja korottamista, joilla läjitykseen saataisiin lisätilavuutta. Nykyisten alueiden hyödyntämisellä pyritään minimoimaan läjitysalueiden perustaminen kokonaan uusille alueille. Aluerajauksissa on pyritty huomioimaan alueen asutus. YVAn aikana saadaan lisätietoa toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutuksista ja niihin voi tulla muutoksia menettelyn edetessä.

Jos laajennusta ei tehdä, tarkoittaa se sekä tehtaan että kaivostoiminnan loppumista tai supistumista Siilinjärvellä vuonna 2035, mikä vaikuttaa myös Yaran toimipaikkoihin Kokkolassa ja Uudessakaupungissa.

Keskeinen osa nyt ajankohtaista YVA-prosessia on vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. Yara on toimittanut YVA-ohjelman yhteisviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja sen nähtävilläoloaika käynnistyi maanantaina 22.8.2022. Lausunnot ja mielipiteet tuli toimittaa ELY-keskukselle 21.9.2022 mennessä. YVAn yleisötilaisuus järjestettiin Kuuslahden juhlatalolla (Nilsiäntie 919, Siilinjärvi) keskiviikkona 31.8.2022 klo 17−19.

YVA-selostuksen valmistuttua se esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa. Selostuksesta kerätään mielipiteitä ja lausuntoja kuulemisaikana.

Muu Yaran sidosryhmätyö jatkuu entiseen tapaan. Perustamamme yhteistoimintaryhmä sekä alueryhmät (Kolmisoppi, Kuuslahti, Leppäkaarre sekä Sulkavanniitty/keskustaajama) kokoontuvat ja keskustelevat muun muassa YVA-ohjelman sisällöistä sekä muista ajankohtaisista aiheista. Meille voi laittaa viestiä myös suoraan tästä, Anna palautetta >>

Voit liittyä oman asuinalueesi ryhmään täyttämällä yhteystietolomakkeen täällä >>.